Tnpsc Group IV(4) & VAO Exam Book

Tnpsc Group IV(4) & VAO Exam Book

click photo for more information
Tnpsc Group IV(4) & VAO Exam Book
•மாதிரி வினாத்தாள் & முந்தைய (2016,2014, 2013, 2012 & 2011 GROUP IV ; 2016 & 2014 VAO) தேர்வு வினாத்தாள்கள் விடைகளுடன் •விளக்கமான பாடங்கள் மற்றும் கொள்குறிவகை வினாவிடைகள் பொதுத் தமிழ்: •இலக்கணம் •இலக்கியம் •தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும் பொது அறிவு: •பொது அறிவியல் •புவியியல் •இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாறும் கலாச்சாரமும் •இந்திய அரசியலமைப்பு •இந்தியப் பொருளாதாரம் •இந்திய தேசிய இயக்கம் •திறன் அறியும் மற்றும் அறிவுக்கூர்மை போட்டி தேர்வு […]
1
375

•மாதிரி வினாத்தாள் & முந்தைய (2016,2014, 2013, 2012 & 2011 GROUP IV ; 2016 & 2014 VAO) தேர்வு வினாத்தாள்கள் விடைகளுடன் •விளக்கமான பாடங்கள் மற்றும் கொள்குறிவகை வினாவிடைகள் பொதுத் தமிழ்: •இலக்கணம் •இலக்கியம் •தமிழ் அறிஞர்களும் தமிழ்த் தொண்டும் பொது அறிவு: •பொது அறிவியல் •புவியியல் •இந்தியா மற்றும் தமிழ்நாடு வரலாறும் கலாச்சாரமும் •இந்திய அரசியலமைப்பு •இந்தியப் பொருளாதாரம் •இந்திய தேசிய இயக்கம் •திறன் அறியும் மற்றும் அறிவுக்கூர்மை போட்டி தேர்வு •நடப்பு நிகழ்வுகள் •திறன் அறியும் மற்றும் அறிவுக்கூர்மை போட்டி தேர்வு

Comments

How to Prepare for Data Interpretation for CAT

click photo for more information
How to Prepare for Data Interpretation for CAT
How to Prepare for Data Interpretation by renowned author Arun Sharma who is an acknowledged CAT trainer. It is essential for aspirants to develop skills in DI to the level where they can comfortably attempt questions based on this topic. It gives clear guidance on how to attempt the various types of questions in less […]
1
15

The Hunt For The Dingo: a fast-paced serial killer thriller (James & Sandersen Files Book 1)

click photo for more information
The Hunt For The Dingo: a fast-paced serial killer thriller (James & Sandersen Files Book 1)
Looking for a fast-paced serial killer thriller you won’t be able to put down? Then you’ll love P.J. Nash’s unmissable debut. In the arid expanses of Australia’s red deserts, a killer is preying on British female backpackers. Dubbed ‘The Dingo’ by the media, he stalks his prey then disappears without a trace.  In a bid […]
1
22

One S’more Summer (The Campfire Series Book 1)

click photo for more information
One S’more Summer (The Campfire Series Book 1)
“If HBO’s Girls went to summer camp, this would be their story. A fast-paced, enjoyable read!” — Kristin Harmel, international bestselling author of The Sweetness of Forgetting For twenty long years, Gigi Goldstein has been pining away for her best friend’s guy. She knows it’s wrong and it has to stop, but she hasn’t been […]
1
27

Garden of Dreams (Tales of Love and Mystery Book 2)

click photo for more information
Garden of Dreams (Tales of Love and Mystery Book 2)
NYT best-selling author Patricia Rice brings you another tale of love and mystery, a prestigious RITA award finalist: “Lively and fast-paced… Curl up with Patricia Rice’s latest and hold your breath!” The Literary Times When the vital software he’s developing is ominously threatened, JD Marshall escapes with his computers and sheer nerve. Forced off the […]
3
37

Python: 3 Manuscripts in 1 book: – Python Programming For Beginners – Python Programming For Intermediates – Python Programming for Advanced

click photo for more information
Python: 3 Manuscripts in 1 book: – Python Programming For Beginners – Python Programming For Intermediates – Python Programming for Advanced
This Box Set Includes 3 Books: Python Programming For Beginners – Learn The Basics Of Python In 7 Days! Python Programming For Intermediates – Learn The Basics Of Python In 7 Days! Python Programming For Advanced – Learn The Basics Of Python In 7 Days! Python Programming For Beginners – Learn The Basics Of Python […]
1
59

SBI PO Phase-1 Preliminary Examination Study Guide 2018

click photo for more information
SBI PO Phase-1 Preliminary Examination Study Guide 2018
SBI PO is one of the most coveted jobs in Banking Industry and a dream job for millions of aspirants across India. The exam is taking place this year to fill 2000 vacancies for probationary officers. To succeed in the exam, it is imperative that a candidate be proficient in English Language, Quantitative Aptitude & […]
2
38

Mathematics – Textbook for Class 7

click photo for more information
Mathematics – Textbook for Class 7
NCERT text book for school.
1
34

Yours Royally: A Cinderella Love Story (Billionaires and Brides Book 3)

click photo for more information
Yours Royally: A Cinderella Love Story (Billionaires and Brides Book 3)
Can a regular girl ever marry a real life prince? Prince Marco:Royal life can be a royal pain, and Marco needs a break. A secret identity, just for a few weeks. A relaxing vacation in America, where nobody knows who he really is. Not even the girl he hires to be his personal assistant, Sabrina. […]
1
35

The Last Librarian (The Justar Journal Book 1)

click photo for more information
The Last Librarian (The Justar Journal Book 1)
A thought provoking thriller from the USA Today bestselling author of The Cosega Sequence and The CapStone Conspiracy. Never let them catch you reading. Eighty years from now there is no war, no hunger, no pollution.The government decides to close the last remaining library still housing physical books.The contents will be burned. Almost no one […]
2
32

Khali Doka Var Pay

click photo for more information
Khali Doka Var Pay
2
40

Animal Farm

click photo for more information
Animal Farm
What happens when ill-treated farm animals gang up to throw out their lazy, corrupt and power-drunk rulers? Animal Farm is born. As humans get ousted from Manor Farm and animals take control, their utopian fantasy of running a farm on the basis of equality soon begins to crumble before their eyes. The rebellion of the […]
1
35

Redeeming the Texas Rancher (Forever Texan Book 3)

click photo for more information
Redeeming the Texas Rancher (Forever Texan Book 3)
Falling out of love with Colby Ryan wasn’t working… There hasn’t been a woman who’s held Colby Ryan’s heart for long, not since his teenage love went awry twelve years ago. Now, all of a sudden, Dakota Jennings, his longtime family friend and trusted wrangler on the Circle R ranch, is catching his eye. For […]
1
30

Immortal Talks (- Book 1)

click photo for more information
Immortal Talks (- Book 1)
The book starts with two monks secretly observing a group of tribal people in a forested mountain. It appeared that the jungle dwellers were talking to something that was visible for them but invisible for everyone else. Any rational mind would reject their activities as hallucination, but the monks studied them and discovered the talks […]
2
29

Free Comic Book Day 2018: Avengers/Captain America #1

click photo for more information
Free Comic Book Day 2018: Avengers/Captain America #1
Free Comic Book Day 2018 is your perfect chance to dive into the Marvel Universe! With a story from Jason Aaron and art by Sara Pichelli, Marvel’s FCBD title debuting this May features stories that set the stage for an epic new direction for the Avengers in the Marvel Universe. Plus, a Captain America story […]
1
26

On The Rocks (The Last Call Series Book 1)

click photo for more information
On The Rocks (The Last Call Series Book 1)
Hunter Markham left home to travel the world for fame and glory, finding it as a top ranked professional surfer. Now he’s returned home to the sand and salty breeze of the North Carolina Outer Banks so he can open The Last Call, a beach bar nestled among the dunes of the Atlantic. Five years […]
4
30

Love’s Guardian (Georgians Beyond the Pale Book 1)

click photo for more information
Love’s Guardian (Georgians Beyond the Pale Book 1)
Declan Deveraux, the Earl of Worthington, is a man who knows one thing for certain – he will never marry for love. With that aim, he pursues only the most vain, and spoiled, women of the Ton. Fate has other plans for him, however, and he’s made guardian to Alex Kendrick, a female he likes […]
1
43

War Girl Lotte (War Girls Book 2)

click photo for more information
War Girl Lotte (War Girls Book 2)
Lotte thought she knew it all, when one well-meaning but rash decision turned her entire world upside down. At 17, Lotte thinks her life is boring. Awful even. She has no idea how much worse it can get, when one rash decision sends her world tumbling. She wants fame and glory. She gets hunger, pain, […]
2
38

Dark September (Daniel Trokics Series Book 1)

click photo for more information
Dark September (Daniel Trokics Series Book 1)
Award winning scandinavian mysteryFrom an international best-selling author It is late September, and Anna Kiehl, a student of anthropology and a single mother, does not return from her evening run in the forest. The next morning, she is found dead. She is naked, her throat is cut, and there is a bouquet of poisonous hemlock on […]
3
36

Target SBI Bank PO Preliminary & Main Exam – 20 Practice Sets + Past Papers (2017-15) – English 7th Edition

click photo for more information
Target SBI Bank PO Preliminary & Main Exam – 20 Practice Sets + Past Papers (2017-15) – English 7th Edition
• Target SBI Bank PO Exam 20 Practice Sets Workbook (English Edition) is the 7th edition written exclusively for the New pattern Exam being conducted by SBI for recruitment in PO in the SBI. • The book provides 20 Practice Sets – 5 Preliminary Exam Tests + 15 Main Exam Tests (10 in the book […]
4
69

Refine (House of Oak Book 4)

click photo for more information
Refine (House of Oak Book 4)
Each life is tethered to others, tendrils wrapping through time itself . . . drawing people to each other . . . In 1815, Timothy, Viscount Linwood–handsome, arrogant, privileged–never veers from the refined rules of his world. Cheerfulness and other unsavory emotions are for lesser persons. Anything that smacks of trade is to be shunned. […]
1
87
load more products
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com